Bijlagen

2. Overzicht incidentele baten en lasten

2. Overzicht incidentele baten en lasten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten weer en presenteren we het structurele begrotingssaldo.

In de volgende tabellen geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

Een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV voorschrijft, is in het financieel overzicht van de begroting opgenomen (bijlage 5 in dit document). In de nota reserves, die tegelijk met deze programmabegroting in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn de reserves uitgebreid toegelicht.

Incidentele voordelen

Bedragen x € 1.000

Progr.

Bron *

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

PB 2020-2023

Inkomsten jeugdzorg

    1.700

    1.700

1

PB 2021-2024

Specialistische Jeugdhulp: Andere verdeling LTA over gemeenten 

          -580

       -790

1

TR 2020

Eenmalige compensatie voor voogdij en jeugdzorg 18+

          -590

1

PB 2021-2024

Eenmalig lagere kosten praktijkondersteuner huisartsen door vertraging in opstart

            -90

2

PB 2021-2024

Teruggave voordelig resultaat 2019 van werkvoorzieningschap

          -647

2

PB 2019, PB 2020 en PB 2021

Investeringen onderwijs: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten 

            -91

       -661

       509

2

PB 2021-2024

Tijdelijk lagere kosten peuteropvang

            -40

2

PB 2021-2024

Afrekening energiekosten onderwijsgebouwen (zie 3O-ontwikkeling kosten onderwijsgebouwen)

          -132

2

PB 2021-2024

Voordeel door lagere uitvoeringskosten TOZO

          -900

3

PB 2019, PB 2020 en PB 2021

Investeringen ontmoeten en sport: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten

          -705

       -668

      -395

5

PB 2021-2024

Lagere kosten energietransitie door vertraging in projecten

          -140

8

PB 2020 en PB 2021

Vrijval ABR i.v.m. nieuwe risicosystematiek

       -5.700

    -5.698

8

TR 2019

Afromen reserve beheerkosten startersleningen

          -200

       -180

9

PB 2018-2021/PB 2019-2022

Investeringen veiligheid: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten

          -220

9

PB 2021-2024

Restitutie jaarsaldo 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN)

          -174

10

PB 2020-2023

ICT investeringen: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten

          -444

       -141

10

TR 2020

Eenmalig lagere kosten door geen verkiezingen in 2020

          -110

10

TR 2020

Lagere investeringslasten door vertraging projecten facility

          -169

10

PB 2021-2024

Vrijval ESF middelen voor project Noord-Oost Brabant Iedereen naar werk

          -338

11

PB 2021-2024

COVID-19 compensatie vanuit het Rijk**

     -18.955

       -805

TOTAAL

-30.225

-8.943

114

1.700

1.700

Incidentele nadelen

Bedragen x € 1.000

Progr.

Bron *

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

PB 2021-2024

Eenmalig hogere kosten woningaanpassingen 

         56

1

PB 2018-2021 en PB 2020-2023 

Tijdelijke bijdrage voor wijkverpleegkundige

         40

        40

1

PB 2021-2024

Verschuiving kosten vernieuwde aanpak voor huiselijk geweld naar 2021

       180-

       180

1

PB 2021-2024

Lagere bezuiniging op Gedifferentieerde tarieven PGB HV door vertraging

        50

1

TR 2020

Hogere kosten Jeugdzorg (eenmalig door project procedure Meer- en Maatwerk) 

       104

2

PB 2020-2023

Extra tijdelijke kosten door vervangende nieuwbouw basisschool 't Schrijverke en gymzaal 

       535

       288

2

TR 2020

Extra tijdelijke kosten voor noodlokalen Bernadetteschool

         97

        25

        25

        46

2

PB 2021-2024

Tijdelijke huisvestingkosten M. van Beekschool

       168

        44

44

        26

2

PB 2021-2024

Storting TOZO uitvoeringsmiddelen in reserve Participatiebevordering

       300

10

PB 2021-2024

Storting in reserve participatiebevordering voor 'Van Werk naar Werk', 'Van Bijstand naar Werk', en 'Van Bijstand naar Meedoen'

       938

3

PB 2020-2023

Eenmalige bijdrage voor versterking Cultuurpodium Groene Engel

         85

3

PB 2020 en PB 2021

Incidenteel onderzoeksbudget Golfbad

       100

        75

3

PB 2021-2024

Storting in reserve IVB voor investeringsimpuls Ontmoeten, sport en cultuur

    3.123

3

PB 2021-2024

Tijdelijke bijdrage Programma Buiten Spelen = Buiten Bewegen

50

50

3

PB 2021-2024

Tijdelijke bijdrage Vitale verenigingen

50

50

3

PB 2021-2024

Storting in reserve IVB voor Cultuureducatie met Kwaliteit

97

4

PB 2018-2021

Incidentele stortingen in de reserve Walkwartier en omgeving

     1.650

       850

4

PB 2019-2022

Eenmalige bijdrage budget Taskforce centrum

        75

4

PB 2020 en PB 2021

Incidentele storting in het Investeringsfonds Stadshart Oss

     1.500

    2.000

5

PB 2018-2021

Tijdelijke bijdrage voor capaciteit voor verduurzaming openbare ruimte

         38

5

TR 2020

Eenmalige kosten voor projectleider voor de nieuwe aanpak van afval

         50

5

PB 2021-2024

Eenmalig tekort Afval

       546

6

PB 2018-2021

Tijdelijke bijdrage voor een evenementen coördinator

         54

7

PB 2020-2023

Eenmalige kosten voor onderzoek naar Noordelijke randweg

       150

7

PB 2020-2023

Tijdelijke bijdrage voor de bewaakte fietsenstalling Spoorlaan

       118

8

PB 2017-2020/ PB 2019-2022/ TR 2020

Eenmalige voorbereidingskosten voor de invoering van de Omgevingswet en nieuwe omgevingsvisie

       558

8

PB 2020 en PB 2021

Eenmalige storting in de reserve Koplopersproject Ravenstein-Lith

     1.300

       500

8

PB 2020 

Eenmalige storting in de reserve strategische aankopen

       500

8

PB 2020-2023

Eenmalig verlies afdekken voor de herontwikkeling Kapelaan Nausstraat

       700

8

PB 2020-2023

Eenmalig verlies afdekken voor de herontwikkeling Hooghuis Ravenstein

     1.550

8

PB 2019-2022

Tijdelijke kosten voor capaciteit voor het realiseren van de ambities voor woningbouw

       113

        67

8

PB 2019-2022

Tijdelijke impuls erfgoed

         30

        30

8

PB 2021-2024

Impuls recreatie en toerisme

        50

        50

        50

8

PB 2021-2024

Voorbereidingskosten voor Omgevingswet en Omgevingsvisie

       410

       265

       136

10

PB 2020-2023

ICT extra kosten diversen

       402

10

PB 2020-2023

Tijdelijk extra middelen voor een toekomstbestendige organisatie

       500

       500

11

PB 2021-2024

Hogere deelnemersbijdrage BSOB door incidentele kosten

       284

11

PB 2021-2024

Onzeker dividend BNG door COVID-19

       100

11

PB 2021-2024

COVID-19 extra kosten** 

   19.615

       150

TOTAAL

32.001

8.654

484

258

0

Incidentele budget neutrale wijzigingen

Progr.

Bron *

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

PB 2021-2024

Tijdelijke bijdrage voor oplosagenda beschermd wonen

      3.600

      2.000

         950

1

PB 2021-2024

uit de reserve beschermd wonen

     -3.600

     -2.000

       -950

1

PB 2021-2024

Incidenteel lagere kosten Beschermd wonen 

     -4.012

1

PB 2021-2024

Storting in reserve Beschermd Wonen

      4.012

1

PB 2021-2024

Eenmalig hogere kosten voor Maatschappelijke opvang

         145

1

PB 2021-2024

Uit reserve Beschermd wonen en hogere algemene uitkering

       -145

1

PB 2021-2024

Eenmalige subsidie stichting Leergeld

          50

1

PB 2021-2024

Uit reserve wonen, welzijn en zorg

         -50

2

KN 2018-2021

bijdrage aan BIM5 (4 jaar): HBO in Oss

         100

          58

2

KN 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

       -100

         -58

2

TR 2019

Tijdelijke bijdrage voor het Experiment Regelluw 

          92

2

TR 2019

Uit reserve participatiebevordering

         -92

3

PB 2021-2024

Vervangen kunstgrasmat Rusheuvel

         162

3

PB 2021-2024

Uit reserve IVB

       -162

3

PB 2019-2022

Tijdelijke bijdrage voor Kwartiermaker Iemhof

          75

3

PB 2019-2022

Onttrekking uit reserve IVB

         -75

3

PB 2021-2024

Kosten Nationaal sportakkoord in 2020

          50

3

PB 2021-2024

Bijdrage vanuit het Rijk

         -50

3

PB 2021-2024

Eenmalige bijdrage aan MFA Oijen voor energielevering

         200

3

PB 2021-2024

Uit reserve IVB

       -200

4

PB 2020-2023

Tijdelijke stimuleringsregeling wonen in het centrum

         160

4

PB 2020-2023

uit reserve volkshuisvesting

       -160

4

PB 2020-2023

Diverse wijzigingen centrum

          60

4

PB 2020-2023

Uit reserve Wal Kwartier

         -60

4

PB 2021-2024

Tijdelijke stimuleringsregelingen in het centrum en de leegstandsmakelaar

         776

         645

         435

          69

4

PB 2021-2024

Uit investeringsfonds stadshart Oss

       -776

       -645

       -435

         -69

5

PB 2021-2024

Lagere kosten energietransitie door vertraging in projecten

       -410

         160

5

PB 2021-2024

Mutatie in investeringsfonds duurzaamheid

         410

       -160

5

PB 2021-2024

Extra kosten voor Regeling Reductie Energiegebruik 

         489

         100

5

PB 2021-2024

Subsidie van het Rijk

       -489

       -100

7

PB 2021-2024

Kosten mobiliteitsprojecten door diverse verkeers-veiligheids-problemen

         507

         247

         334

7

PB 2021-2024

Uit reserve mobiliteit

       -507

       -247

       -334

8

PB 2020-2023

Actualiseren evenementenbeleid

          50

8

PB 2020-2023

Uit reserve geluid

         -50

8

PB 2021-2024

Eenmalige kosten gebiedsvisie Euterpelaan

         112

8

PB 2021-2024

uit reserve volkshuisvesting

       -112

8

PB 2021-2024

Bijstelling reserve Heesch West

          35

8

PB 2021-2024

Uit ABR

         -35

8

PB 2021-2024

Teruggave bijdrage voor grondverwerving in de Maashorst 

       -200

8

PB 2021-2024

Storting in de reserve Aankoop gronden Maashorst

         200

8

PB 2021-2024

Kosten Taskforce versnelling ambities woningbouw en industrie

          40

8

PB 2021-2024

Uit ABR

         -40

8

PB 2021-2024

Eenmalige uitbreiding capaciteit voor grondbedrijfcomplexen

         410

8

PB 2021-2024

Uit ABR

       -410

10

PB 2021-2024

Herinrichting financieel systeem

          25

          75

10

PB 2021-2024

Uit reserve fiscale adviezen

         -25

         -75

10

PB 2021-2024

Incidentele kosten E-dienstverlening

         229

10

PB 2021-2024

Uit reserve E-dienstverlening

       -229

10

PB 2021-2024

Incidentele kosten ICT (ontwikkelplan, verkenning office 365, voorbereidingen Cloud en informatieveiligheid)

312

177

10

PB 2021-2024

Uit reserve ICT

-312

-177

TOTAAL

0

0

0

0

0

*KN = kadernota, PB = programmabegroting, TR = financiële tussenrapportage
** Voor een specificatie van de COVID-19 lasten en baten verwijzen we naar het hoofdstuk 'COVID-19: Financiële ondersteuningsmaatregelen'.

Structureel begrotingssaldo

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de begroting is het van belang om het saldo te corrigeren met incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

In de volgende tabel geven we de lasten, baten en saldo per programma, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat weer. We verrekenen het geraamde resultaat met de incidentele baten en lasten. Dit geeft het structureel begrotingssaldo weer.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Programma 1

Lasten

85.307

93.688

90.687

89.886

88.925

88.865

Baten

-2.233

-1.655

-1.816

-2.016

-2.016

-2.016

Saldo

83.074

92.032

88.871

87.870

86.909

86.849

Programma 2

Lasten

67.235

84.410

68.302

67.542

67.906

67.203

Baten

-27.804

-44.060

-28.937

-28.937

-29.004

-29.004

Saldo

39.431

40.350

39.365

38.606

38.902

38.199

Programma 3

Lasten

16.946

19.161

18.181

18.185

18.333

18.371

Baten

-2.668

-2.550

-2.739

-2.705

-2.705

-2.705

Saldo

14.278

16.611

15.443

15.480

15.628

15.665

Programma 4

Lasten

3.507

2.086

3.412

2.505

1.705

14.006

Baten

-754

-1.313

-2.345

-812

-210

-12.830

Saldo

2.753

774

1.067

1.693

1.495

1.175

Programma 5

Lasten

40.506

41.658

40.865

40.507

40.801

41.034

Baten

-23.114

-23.867

-25.534

-25.330

-25.330

-25.427

Saldo

17.392

17.790

15.331

15.177

15.471

15.608

Programma 6

Lasten

17.265

42.272

13.832

12.457

8.475

4.691

Baten

-19.004

-51.496

-14.633

-12.942

-8.957

-3.221

Saldo

-1.740

-9.224

-801

-486

-482

1.470

Programma 7

Lasten

3.978

3.940

3.725

3.624

3.846

3.724

Baten

-2.428

-1.289

-2.494

-2.392

-2.328

-2.265

Saldo

1.550

2.651

1.231

1.231

1.518

1.459

Programma 8

Lasten

21.067

37.123

18.465

15.753

12.787

12.886

Baten

-18.423

-30.646

-13.260

-11.142

-8.586

-8.561

Saldo

2.643

6.477

5.206

4.612

4.201

4.325

Programma 9

Lasten

6.703

8.953

8.503

8.570

8.570

8.570

Baten

-59

-1.906

-92

-92

-92

-92

Saldo

6.644

7.047

8.411

8.478

8.478

8.478

Programma 10

Lasten

8.112

6.488

5.834

5.504

5.474

5.684

Baten

-1.984

-1.183

-1.250

-1.020

-960

-1.520

Saldo

6.127

5.305

4.584

4.484

4.514

4.164

Totaal (1)

Lasten

270.625

339.777

271.805

264.533

256.821

265.032

Baten

-98.471

-159.964

-93.098

-87.388

-80.188

-87.640

Saldo

172.154

179.813

178.707

177.145

176.633

177.392

Algemene dekkings-middelen

Lasten

29.850

32.974

33.284

32.151

31.630

31.615

Baten

-201.427

-214.200

-208.718

-208.777

-206.931

-206.963

Saldo

-171.578

-181.226

-175.434

-176.626

-175.301

-175.348

Totaal (2)

Lasten

29.850

32.974

33.284

32.151

31.630

31.615

Baten

-201.427

-214.200

-208.718

-208.777

-206.931

-206.963

Saldo

-171.578

-181.226

-175.434

-176.626

-175.301

-175.348

Reserves (3)

Lasten

20.895

30.290

13.759

5.636

7.606

3.137

Baten

-24.715

-26.922

-15.911

-6.309

-6.110

-3.492

Saldo

-3.820

3.368

-2.152

-673

1.496

-355

Resultaat (1+2+3)

-3.244

1.955

1.120

-154

2.828

1.689

Weergave structureel begrotingssaldo

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Resultaat

        -3.244

         1.955

         1.120

           -154

         2.828

      1.689

Incidentele baten en lasten

        -1.557

         1.776

          -289

            598

         1.958

      1.700

Correctie kapitaallasten jaar 2021

327

Structureel begrotingssaldo

-1687

179

1736

-752

870

-11

Voor de specificatie van het jaar 2019 verwijzen we naar de jaarrekening 2019.

De conclusie hieruit is dat de begroting meerjarig structureel sluitend is. Meerjarig is in 2024 het structurele saldo van de begroting € 11.000. Dit komt vooral doordat we geen structurele raming hebben opgenomen van de extra rijksinkomsten voor jeugdzorg.

Het saldo van incidentele baten en lasten wordt vooral veroorzaakt door grote, incidentele investeringen die opgenomen zijn voor het stadscentrum, waterveiligheid Maas, verschuivingen van investeringen in het MIP,  invoering van de nieuwe Omgevingswet, kosten en compensatiemaatregelen COVID-19 etc.

Structurele stortingen en onttrekkingen uit reserves

bedragen x € 1.000

Reserves

2020

2021

2022

2023

2024

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Reserves ter dekking van de algemene dienst

Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas

0

-1.919

0

-1.809

0

-1.699

0

-1.589

0

-1.479

Deposito BNG inzake opheffing HNG

0

-264

0

-236

0

-208

0

-184

0

-160

Subtotaal

0

-2.182

0

-2.044

0

-1.906

0

-1.772

0

-1.638

Reserves ter dekking van de afschrijvingslasten

Huisvestingskosten schoolgebouwen

0

-30

0

-28

0

-26

0

-26

0

-26

De Bolster Horizonschool

0

-38

0

-37

0

-37

0

-37

0

-36

Brede school centrum Lith

0

-187

0

-185

0

-184

1.710

-182

0

-181

Nieuwbouw school Geffen

0

-35

0

-35

0

-34

0

-34

0

-34

RNB/Sportcomplex Herpinia

0

-18

0

-18

0

-18

0

-17

0

-2

Kleedaccommodatie Amstelhoef

0

-35

0

-35

0

-35

0

-34

0

-34

Sportpark de Akkeren

0

-28

0

-28

0

-28

0

-28

0

-27

Kunstgrasveld Talentencampus

0

-63

0

-62

0

-62

0

-61

0

-60

Kleedaccommodatie MOSA'14

0

0

0

-11

0

-10

0

-10

0

0

Revitalisering Koppelsteeg

0

-15

0

-15

0

-15

0

-15

0

-15

Rusheuvel

0

-14

0

-14

0

-14

0

-13

0

-13

Nieuwbouw hertenkamp

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

Bouwkundige aanpassingen Museum Jan Cunen

0

-32

0

-32

0

-31

0

-31

0

-31

Brandweerkazerne Ravenstein

0

-524

0

0

0

0

0

0

0

0

kapitaallasten investeringen mobiliteit

0

-32

0

-32

0

-31

0

-31

0

-31

Projecten VRI 2017

448

-22

0

-57

0

-57

0

-56

0

-55

Parkeergarage

0

-33

0

-33

0

-33

0

-33

0

-33

Fietsenstallingen

0

-8

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

Investeringen openbare ruimte centrum**

322

-27

0

-40

0

-40

0

-39

0

-39

Kapitaallasten bomen

330

0

330

-9

330

-18

0

-27

0

-27

Gemeentehuis

0

-669

0

-663

0

-657

0

-651

0

-593

Bestemm res Ontmoeten Ussen

0

0

0

0

0

0

0

-9

0

-9

Subtotaal

1.101

-1.813

330

-1.344

330

-1.340

1.710

-1.347

0

-1.268

Totaal

1.101

-3.995

330

-3.389

330

-3.247

1.710

-3.119

0

-2.906

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01