Bijlagen

3. Budgettair neutrale wijzigingen

3. Budgettair neutrale wijzigingen

In de programma’s staan in de tabel bij 'Wat mag het kosten?' budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Soms gaat het over wijzigingen binnen één programma, in andere gevallen zijn de wijzigingen programma-overstijgend. Volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten we deze wijzigingen zichtbaar maken en rapporteren.

Dat doen we op de volgende manier:
In de programma’s waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen hebben we in de tabel bij onderdeel 'Wat mag het kosten?' steeds één totaalregel opgenomen. In deze bijlage staat het totaaloverzicht, waarbij we wijzigingen boven de € 100.000 toelichten.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Programma 1. Zorg en welzijn

291

-251

-251

-251

-251

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

-29

-362

-320

-320

-320

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

66

277

277

277

278

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

-1

-214

-61

-61

-61

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

-143

292

311

369

373

Programma 6. Vitale economie

-27

203

12

11

11

Programma 7. Mobiliteit

0

25

64

64

64

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

3

8

8

8

8

Programma 9. Veilige omgeving

0

177

177

177

177

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

-83

1.119

1.079

1.042

1.048

Programma 11. Financieel solide

-77

-1.274

-1.295

-1.317

-1.328

Totaal wijzigingen

0

0

0

0

0

Toelichting wijzigingen boven de € 100.000

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De afdelingen Zorg, Inkoop & Contractmanagement, Mens & Maatschappij en Financiën & Control voeren werkzaamheden uit voor beschermd wonen. Zij krijgen hier een vergoeding voor vanuit het budget beschermd wonen. Deze inzet is opgenomen in de concept Regionale ontwikkelagenda voor de Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid (vastgesteld in het regionale portefeuillehoudersoverleg van 25 juni 2020). De kosten hiervan worden uit het regionale budget voor beschermd wonen betaald, het gaat om een bedrag van € 668.000 in 2020 en vanaf 2021 € 298.000. Oss is hier centrumgemeente voor.
 • We hebben de producten 'Wmo individuele ondersteuning' en 'Wmo dagbesteding' samengevoegd. Voorheen waren dit losse producten, nu vormen ze samen het product 'Wmo begeleiding en dagbesteding'.
 • Eind 2019 is door de gemeenteraad het beleidskader onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Om kinderen met een onderwijsachterstand (OAB) te helpen, bieden we speciale programma’s aan. We krijgen daarvoor financiële middelen van het Rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. Op basis van een voorlopige beschikking 2020 OAB ontvangen we dit jaar € 2.665.746. Dit is circa € 330.000 meer dan vorig jaar. Hierop passen we de begroting 2020 zowel bij de inkomsten- als de uitgavenkant structureel aan. Per saldo is deze wijziging voor onze begroting budgettair neutraal. In september 2020 verwachten we de definitieve toekenningsbeschikking 2020.
 • De definitieve rijksbudgetten 2020 van de BUIG zijn vastgesteld. Het budget is verhoogd naar € 25.441.000. We passen dit aan in onze begroting.
 • Met het Nationaal Sportakkoord willen we de kracht van sport in Nederland bij het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties beter benutten. Hiervoor ontvangen we van het rijk € 50.000 in 2020. We beleggen de uitvoering voor het Osse Sportakkoord bij het Sport Expertise Centrum (SEC). Het SEC zorgt ervoor dat in overleg met de project- en de klankbordgroep de vertaalslag wordt gemaakt van ambities naar uitvoeringsprogramma’s. Daarbij worden uiteraard alle partijen van het Osse Sportakkoord zoveel mogelijk betrokken. Op grond hiervan verstrekken we het SEC incidenteel € 50.000 in 2020. Het geheel verloopt budgettair neutraal.
 • Het voormalige gemeentehuis in Ravenstein wordt een semi-openbare voorziening voor Toerisme en Ontmoeten. Bij de voorbereidingen voor de ver-(nieuw)bouw liepen we tegen hoge extra-kosten voor asbestsanering. Voor deze sanering is een aanvullend investeringskrediet van € 490.006 nodig, de extra kapitaallasten betalen we uit het surplus in de exploitatieopzet van het gebouw. We hebben géén aanvullend budget nodig.
 • We onttrekken € 322.235 uit de reserve Walkwartier en storten deze in de bestemmingsreserve Investeringen Openbare Ruimte ter afdekking van de totale kapitaallasten van project Bram van de Berghstraat.  
 • Voor zwerfafval maken we jaarlijks kosten en ontvangen we subsidie van het afvalfonds. We passen dit administratief aan in de begroting. Het gaat om een verhoging van de kosten en opbrengsten van € 106.000 in 2020.
 • Het areaal van de openbare ruimte voor wegen, groen en openbare verlichting neemt door de nieuwe woningbouwcomplexen toe. Dit betekent dat we de kosten voor het beheer, onderhoud van de openbare ruimte gaan betalen. Naast deze structurele kostenstijging zijn er ook structurele inkomsten van de OZB voor deze woningen. De kostenstijging nemen we op in programma 5 opgenomen. De inkomstenstijging van de OZB nemen we op in het programma 11. De toename van de kosten voor afvalverwerking en rioolbeheer nemen we budgettair neutraal op (kosten worden uit de tarieven afgedekt). In totaal komt er 3,5 ha aan openbare ruimte bij voor beheer en onderhoud.
 • We voeren dit jaar projecten uit in de openbare ruimte die vorig jaar zijn opgestart. We onttrekken hiervoor € 1 miljoen uit de reserve IUP.
 • We hebben het beheerplan rollend materieel geactualiseerd. De algemene voertuigkosten (onderhoud, verzekering, belasting, brandstof) van rollend materieel stijgen in 2021 structureel. De kosten om ons wagenpark op peil te houden zijn toegevoegd aan de begroting. Per saldo hebben we een nadeel van € 23.000 in 2020 dat oploopt naar € 42.000 structureel. Een deel van de jaarlijkse reguliere stijging halen we uit de post loon- en prijsstijging. De stijging door hogere kapitaallasten halen we uit post onvoorzien die we daarvoor hebben.
 • De uitvoering van diverse bodemsaneringsprojecten is doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het gaat om € 50.000 en verloopt budgetneutraal via de reserve bodem. Voor de realisatie van een aantal projecten werken we samen met externe partijen zoals provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en particulieren.
 • We hebben het rioleringsplan 2012-2018 bijgesteld. Dit plan is in 2012 vastgesteld. Vervolgens kijken we jaarlijks of het nodig is de planning/cijfers aan te passen. De kosten stijgen met € 100.000 en betreft de posten correctief onderhoud en BTW over de kosten. De bijstelling verrekenen we met de reserve en verloopt per saldo neutraal. De tarieven zullen in 2021 niet stijgen.
 • We hebben het meerjarig onderhoudsplan voor gemeentelijke gebouwen bijgesteld. We hebben hier de duurzaamheidsaspecten in meegenomen. De begroting wijzigt in verschillende programma's (diverse kleine voor- en nadelen).
 • We corrigeren de onttrekking uit de reserve brutering woonwagens. Op basis van de Regeling afkoop geldelijke steun woonwagens en standplaatsen hebben we jaren geleden een afkoopsom van het Rijk ontvangen. Daarmee heeft het Rijk de langlopende verplichtingen voor kosten van investeringen en onderhoud van woonwagens afgekocht. De afkoopsom hebben we in een reserve gestort, waaruit we jaarlijks een bedrag van € 9.000 onttrokken om de kosten van woonwagens en standplaatsen voor een deel af te dekken. Deze onttrekking bouwen we af in 3 jaar.
 • Conform de verslagleggingsvoorschriften (BBV) hebben we de begrotingsjaarschijven van het grondbedrijf meegenomen in deze begroting. Hiervoor verwijzen we naar het Najaarsbericht van het grondbedrijf en de paragraaf grondbeleid.  
 • We hebben 3 wijzigingen die te maken hebben met de reserve organisatieontwikkeling:
  1. We storten in 2020 een bedrag van € 123.000 in de reserve organisatie ontwikkelingen. Dit saldo is ontstaan bij opheffing van de afdeling DIV en toegekend aan de afdeling gegevensbeheer. Dit saldo kan later gebruikt worden om eventuele frictiekosten bij de afdeling te dekken. Op basis van de jaarrekening wordt het definitieve saldo bepaald.
  2. We hebben in 2017 en 2018 een subsidie ontvangen vanuit het A+O-fonds voor organisatieontwikkeling. Niet besteed geld hebben we in de reserve organisatieontwikkeling gestort. In 2020 onttrekken we het resterende bedrag van € 47.730. We zetten dit in voor de inhuur van projectleiders in het kader van 'de basis op orde'.
  3. Daarnaast nemen we in 2020 € 126.000 op voor een externe projectleider digitalisering/procesgericht werken. Deze heeft de business case post digitaliseren en centraliseren onderhanden. Deze businesscase behoort structurele ruimte op te leveren om onze ICT organisatie op orde te brengen. Bij de programmabegroting 2020-2023 is besloten om € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor procesoptimalisatie en digitalisering. Dit bedrag is gestort in de reserve organisatieontwikkeling. De kosten van de externe projectleider betalen we uit deze reserve.
 • We hebben in 2019 € 75.000 in de reserve particpatiebevordering gestort voor het teamontwikkelingstraject Sociaal Domein. Dat hebben we gedaan omdat dit project later in 2019 was gestart. De verwachting begin dit jaar was dat we € 25.000 zouden onttrekken, maar door COVID-19 heeft dit project stil gelegen. De onttrekking in 2020 komt middels deze boeking te vervallen.
 • Er komen verschillende ontwikkelingen af op de afdeling Werk en Inkomen, waaronder de uitvoering van nieuwe wetgeving en toename van klanten bij Werk en Inkomen. Deze ontwikkelingen vragen om extra menskracht en een uitbreiding van de formatie. We betalen dit uit het participatiebudget. Het gaat om een bedrag van € 113.000 in 2020 en structureel € 225.000 vanaf 2021.
 • We storten een bedrag van afgerond € 450.000 in de reserve Verkeersregelinstallaties om de investeringslasten af te dekken voor twee VRI's op basis van het aangepaste beheerplan. We betalen dit uit de reserve die we hier voor beschikbaar hebben.
 • Het budget van € 400.000 van de Taskforce Wonen was begroot in het programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss. Maar omdat de kosten terecht komen in het programma 10 (organisatie) wijzigen we dit in de begroting.
 • De personele kosten die we maken in verband met de verzelfstandiging van het museum betalen we volgens plan uit de reserve organisatie-ontwikkelingen. De geschatte kosten na verrekening van detacherings-vergoedingen bedragen voor 2020 € 150.000. We hebben geen extra budget nodig.
 • We storten een uitkering van een kapitaalverzekering pensioenen in de voorziening wethouders pensioenen. Het bedrag is € 38.000. De voormalige gemeente Lith had een kapitaalverzekering voor wethouders. Dit jaar is genoemd bedrag tot uitkering gekomen. De gemeente is het pensioenfonds voor wethouders. Dit bedrag storten we in de genoemde voorziening om daarmee de (toekomstige) pensioenbedragen van betrokkene te betalen.
 • We hebben de systematiek van het begroten van ICT kosten aangepast. Voorheen verrekenden we kosten met de reserve automatisering. Om het transparanter te maken passen we de systematiek aan. Vanaf 2021 begroten we de kosten op basis van de vervangingskalender voor investeringen en het vanaf 2021 opgestelde standenregister voor software. We passen de begrote verrekeningen met de reserve automatisering daarom nu aan. De kosten voor hardware zijn nog niet geïnventariseerd, maar de verwachting is dat hierop een overschot is. De hogere kosten die we hebben voor software betalen we uit dit overschot.   
 • Na inzet van de reserve voor herinrichting van het financiële systeem is de reserve fiscale adviezen volledig besteed. Extra onttrekkingen hierna kunnen niet meer. We draaien de begrote onttrekkingen in 2023 en 2024 daarom terug.
 • Daarnaast hebben we op een aantal plekken indexeringen doorgevoerd. Deze worden betaald uit de stelpost loon- en prijscompensatie (programma 11). Het gaat om de volgende posten:
  • We verhogen de subsidies voor de jaarlijkse loonstijgingen bij de professionele instellingen (bijvoorbeeld bibliotheek, Ons Welzijn, museum Jan Cunen). De loonstijgingen zijn afhankelijk van de specifieke CAO-ontwikkelingen per sector. De structurele extra kosten bedragen vanaf 2021 € 452.000.
  • De gemeentelijke bijdragen 2020 aan de GGD Hart voor Brabant, het regionaal veiligheidshuis, Veiligheidsregio  en het Brabants Historisch Informatie Centrum (gemeenschappelijke regelingen) zijn ook geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie. De extra kosten hiervan bedragen € 280.000.
  • We indexeren de prijzen voor het onderhoud van de openbare ruimte op basis van bestaande contracten, onderdeel waterschapslasten en IBN. We doen dit op basis van de CBS indexen.  Verder stellen we de waterschapslasten bij op basis van tariefstijging. De schoonmaakkosten en beheerkosten IBN stellen we bij in verband met loonkostenontwikkeling volgens cao. In totaal halen we ruim € 400.000 uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
  • Verder nemen we € 22.100 op voor indexering van de raads- en commissievergoedingen, € 4.291 voor extra kosten GGZ en € 1.148 voor het RIEC.
  • Op een aantal plekken zijn de kosten voor belastingen hoger dan geraamd. Het gaat om € 13.000 voor binnensportaccommodaties, € 7.000 voor voorzieningen voor openluchtrecreatie en vanaf 2021 € 50.000 voor gemeentelijke gebouwen door de OZB verhoging.
Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01