Bijlagen

4. Uitkomst septembercirculaire 2020

4. Uitkomst septembercirculaire 2020

Samenvatting

In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van de uitkomsten van de septembercirculaire 2020. We beginnen met een samenvattend overzicht in de tabel. Daarna lichten we elk onderwerp toe. In het tweede deel van de bijlage geven we een nadere analyse van de uitkomsten.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Septembercirculaire 2020

-5.786

-1.804

-2.397

-551

-612

Af te zonderen posten

Voor aanvullende compensatiemaatregelen

3.331

150

0

0

0

Overige posten:

Beschermd wonen

0

556

603

603

603

Brede aanpak Dak- en thuisloosheid

354

354

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

27

27

27

27

Pilot veranderopgave Inburgering

28

Gezond in de stad

5

5

5

0

0

Maatschappelijke opvang

-7

-7

-7

-7

Totaal af te zonderen posten

3.718

1.085

628

623

623

Netto ontwikkeling

-2.068

-719

-1.769

72

11

Saldo septembercirculaire 2020

De septembercirculaire 2020 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds geeft de volgende uitkomsten:

 • 2020: € 3,7 miljoen positief  
 • 2021: € 1,1 miljoen positief  
 • 2022: € 0,6 miljoen positief  
 • 2023: € 0,6 miljoen positief  
 • 2024: € 0,6 miljoen positief.

Af te zonderen posten

Van de uitkomsten van de septembercirculaire moeten we nog diverse bedragen apart zetten voor specifieke onderwerpen. Hier is de bijzonderheid dat hierin ook diverse compensatiemaatregelen vanuit het Rijk zitten. Deze laten we hier ook zien. Daarbij brengen we apart in beeld wat we ontvangen, wat we al als 3O ontwikkeling hebben opgenomen en wat we als verschil dan nog reserveren (en dus afzonderen). Voor de besteding van deze posten vind nog besluitvorming plaats.

Voor aanvullende compensatiemaatregelen
Bij de afzonderen is er de bijzonderheid dat hierin ook diverse compensatiemaatregelen vanuit het Rijk zitten. Deze laten we hier ook zien. Daarbij brengen we apart in beeld wat we ontvangen, wat we al als 3O- ontwikkeling hebben opgenomen en wat we als verschil dan nog reserveren (en dus afzonderen).

Onderdeel

Toelichting

Landelijk bedrag

Bedrag
Oss

Bedrag 3O

Nog te reserveren

Accres

Het accres wordt voor de jaren 2020 en 2021 bevroren. We laten dus systematiek van samen de trap op en samen de trap af los.

Verwerkt in meicirculaire

 -

 -

 -

Opschalings-korting

Besloten is om de opschalingskorting in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot hogere algemene uitkering.

€ 70 miljoen in 2020 en € 160 miljoen in 2021.

         353.000

                -   

 n.v.t.

         805.000

 n.v.t.

BTW- compensatie-fonds

Ook dit wordt bevroren.

Verwerkt in meicirculaire

 n.v.t.

 n.v.t.

Compensatie gemiste inkomsten

Compensatie voor gemiste toeristenbelasting. Verdeling o.b.v. begroot bedrag 2020 in Oss.

€ 100 miljoen

          57.000

  57.000

    -   

Compensatie voor gemiste parkeerbelasting. Verdeling o.b.v. begroot bedrag 2020 in Oss.

€ 125 miljoen

         307.000

 1.137.000

      -   

Compensatie voor gemiste precariobelasting/ marktgelden en evenementenleges

€ 20 miljoen

          50.000

56.000

              -   

Reservering voor aanvullende compensatie. Vergt eerst nadere uitwerking.

€ 100 miljoen, gereserveerd

 PM

 PM

 PM

Zorg

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

€ 34,3 miljoen

         194.000

   -   

       194.000

Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015 begeleiding

€ 11,7 miljoen

          72.000

  -   

         72.000

Inhaalzorg en meerkosten maatschappelijke opvang (gelden als centrumgemeente voor de regio)

€ 98 miljoen

         820.000

    -   

       820.000

Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep. Deze opvang is zonder extra kosten ouders. Medio maart tot 1 juli.

€ 23 miljoen

         109.000

    -   

       109.000

Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo. Deze werd door SVB in die periode niet geïnd voor gemeenten. Maanden april en mei 2020.

€ 18 miljoen

         106.000

    -   

       106.000

Vergoeding uitvoering  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

€ 2 miljard

     14.344.000

  14.344.000

  -   

Sociaal domein flankerend beleid. We ontvangen extra gelden voor aanvullende maatregelen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief op nieuw werk te geven. Daarbij wordt gedacht aan goede begeleiding naar werk, omscholing, aanpak armoede en schulden, jeugdwerkloosheid etc.

via december circulaire

 PM

 PM

 PM

GGD en Veiligheidsregio's

De compensatie vindt plaats op basis van werkelijke kosten

Gereserveerd
€ 365 miljoen

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

Voorschoolse voorziening peuters

In de periode van 16 maart tot en met 7 juni is de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten. Ouders/ verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen.  Om de eigen bijdrage van de ouders/ verzorgers te vergoeden ontvangen we compensatie.

€ 8,3 miljoen

42.000

  -   

42.000

Vrijwilligers-organisaties Jeugd

Compensatie voor organisaties zoals scouting en speeltuinen.

€ 7,3 miljoen

          37.000

                -   

         37.000

Sociale werkbedrijven (participatie)

Verwachte tekorten bij SW bedrijven door (gedeeltelijke) sluiting en wegvallen opbrengsten. 1 maart tot 1 juni.

€  90 miljoen

         894.000

                -   

       894.000

Idem voor de periode 1 juni tot en met 31 december 2020.

€ 50 miljoen

         497.000

       497.000

Sport

Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huren aan sportverenigingen. Voor de periode 1 maart tot en met 1 juni 2020.

€ 90 miljoen

 loopt via aparte uitkering

 327.774

 -

Culturele voorzieningen

Overeind houden lokale en regionale cultuur sector (bibliotheek, muziekscholen, centra voor kunsten, musea, theater e.d. )

€ 60 miljoen

         309.000

363.190

       247.810

Idem, maar dan voor de periode 1 juni tot en met 31 december.

€ 60 miljoen

         302.000

Lokale culturele infrastructuur ondersteunen voor het jaar 2021

€ 150 miljoen

 PM

 PM

Buurt- en dorpshuizen

Compensatie voor extra uitgaven voor dorps- en buurthuizen (o.a. kwijtschelden huur, compensatie tegenvallende inkomsten etc.)

€ 17 miljoen

          83.000

         83.000

Tijdelijk steunfonds voor lokale informatievoorziening

Ondersteuning lokale media. Verlenging tot eind 2020. Lokale medio kunnen aanvraag doen bij dit steunfonds. Loopt niet via de gemeente.

€ 24 miljoen

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

Toezicht en handhaving

Compensatie voor extra toezicht en handhavingskosten

€ 50 miljoen

         229.000

       229.000

Verkiezingen

Compensatie voor extra kosten voor de organisatie van verkiezingen in 2021

€ 30 miljoen

         150.000

       150.000

 Totaal

    19.760.000

    16.284.964

    3.480.810

We reserveren dus nog gelden voor:

 • Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
 • Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015 begeleiding
 • Inhaalzorg en meerkosten maatschappelijke opvang (gelden als centrumgemeente voor de regio)   
 • Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep
 • Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo
 • Voorschoolse voorziening peuters
 • Vrijwilligersorganisaties Jeugd   
 • Sociale werkbedrijven (participatie)   
 • Culturele voorzieningen ondersteuning
 • Buurt- en dorpshuizen ondersteuning
 • Extra kosten Toezicht en handhaving
 • Extra kosten verkiezingen   

In totaal nog voor een bedrag van € 3,5 miljoen (€ 3.331.000 in 2020 en € 150.000 in 2021) .

Overige afzonderingen:

Beschermd wonen
We ontvangen vanaf 2021 jaarlijks ongeveer € 0,6 miljoen extra voor beschermd wonen. Reden hiervoor is landelijke stijging van volumes. We verhogen onze budgetten met deze bedragen.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid
We ontvangen in de jaren 2020 en 2021 jaarlijks een bedrag van € 354.000 voor deze aanpak. Het betreft impuls vanuit het Rijk voor de jaren 2020 en 2021 om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen.

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
We ontvangen een bedrag van jaarlijks € 27.000 Dit is voor de uitvoering van de meerjaren agenda
omgevingsveiligheid 2021-2024.  De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed.

Pilot veranderopgave inburgering
We ontvangen in 2020 een bedrag van € 28.000 extra (in mei ontvingen we € 175.000) voor een pilotprogramma Veranderopgave inburgering.  In de gemeentelijke pilots worden belangrijke instrumenten en werkwijzen van het stelsel in de praktijk getest. We hebben deze aanvraag gedaan. De looptijd van de pilots is recent met 6 maanden verlengd (i.v.m. COVID-19) en is nu anderhalf jaar vanaf november 2019. Om de pilots goed af te ronden ontvangen we dit extra bedrag.

Gezond in de stad
We ontvangen voor de jaren 2020 tot en met 2022 jaarlijks een extra bedrag van € 5.000. Dit is een aanvulling op eerder verkregen gelden door een landelijke herverdeling van het budget.

Maatschappelijke opvang
Landelijk is het budget (beperkt) verlaagd, hetgeen ook verlaging van onze budgetten betekent van € 7.000.

Analyse op hoofdlijnen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

-353

-805

0

0

0

Extra gelden Jeugdzorg

-1.671

Compensatie COVID-19

-777

Plafond BTW compensatiefonds

-489

Bonus beschut werken

-375

Afrekening 2019

-100

Uitvoeringskosten sociale verzekeringsbank

144

Overige rijksontwikkelingen

26

-58

-98

72

11

Totaal

-2.068

-719

-1.769

72

11

Korting apparaatskosten opschaling gemeenten
In het vorige regeerakkoord is opgenomen dat het Rijk streeft naar minder en grotere gemeenten. De gedachte vanuit het Rijk is dat de beoogde opschaling van gemeenten leidt tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door COVID-19 heeft het kabinet besloten de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen.
Dit leidt tot voordelen van € 353.000 in 2020 en € 805.000 in 2021.

Jeugdzorg
Voor de uitvoering van jeugdzorg ontvangen we voor het jaar 2022 extra geld, namelijk € 1.671.000. Voor de periode 2019 tot en met 2021 hebben we eerder (incidenteel) extra geld gekregen vanuit het Rijk om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). We hebben deze gelden destijds niet structureel geraamd, maar zijn vanaf toen wel gaan werken met “geaccepteerd”  tekort op de totale begroting van € 1,7 miljoen. Voor het jaar 2022 ontvangen we nu eenmalig afgerond € 1,7 miljoen extra. Daarnaast wordt door onderzoeksbureau AEF nu onderzoek gedaan naar of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht en dienen als inbreng voor de komende  kabinetsformatie.

Compensatie COVID-19
We ontvangen via de septembercirculaire voor diverse onderdelen geld als compensatie van COVID-19 maatregelen. Deze kosten zijn in de begroting opgenomen onder de 30-ontwikkelingen en het betreft:

 • Compensatie voor gemiste toeristenbelasting
 • Compensatie voor gemiste parkeerbelasting
 • Compensatie voor gemiste precariobelasting en marktgelden
 • Compensatie voor kwijtschelding van huren aan sportverenigingen en amateur cultuurorganisaties
 • Compensatie voor opschorting rente – en aflossing instellingen

Dit gaat om totaalbedrag van € 777.000.

Plafond BTW compensatiefonds
Gemeenten kunnen (voor een groot deel) kosten van BTW declareren bij het BTW compensatiefonds. Dit fonds heeft landelijk gezien een plafond. Wordt er minder BTW gedeclareerd, dan wordt het verschil toegevoegd aan de algemene uitkering. Wordt er meer BTW gedeclareerd dan wordt dit ten laste van de algemene uitkering gebracht. Voor het jaar 2020 is deze ruimte geactualiseerd. Dit leidt tot een voordeel van € 489.000 in 2020
Meerjarig heeft dit geen effect.

Afrekening 2019
Op basis van de mei- en septembercirculaire 2020 verwachten we een positieve afrekening over het jaar 2019 van € 100.000.

Bonus beschut werken
We hebben een bonus voor beschut werken ontvangen van € 375.000. Het betreft een uitkering voor gerealiseerde en gecontinueerde beschutte werkplekken in 2019. Aangezien de kosten over 2019 reeds zijn gemaakt, is dit voor nu een voordeel.

Uitvoeringskosten sociale verzekeringsbank
Voor de extra uitvoeringskosten van de sociale verzekeringsbank worden we gekort op onze gelden voor jeugdzorg en Wmo. Omdat we hier geen invloed op hebben, betreft dit een nadeel wat niet opgevangen kan worden binnen onze middelen in het sociaal domein. Het betekent een totaal nadeel van € 144.000 in 2021.

Overige Rijksontwikkelingen
Binnen de overige Rijksontwikkelingen treden diverse effecten op door onder andere mutaties in hoeveelheden en door prijsontwikkeling.

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01