Bijlagen

5. Financieel overzicht totale begroting

5. Financieel overzicht totale begroting

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Producten

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Jeugdwerk

661

-21

608

-21

607

-21

606

-21

606

-21

Jeugdzorg

30.897

-41

30.445

-41

31.244

-41

31.254

-41

31.254

-41

Wmo algemeen

978

-1.061

1.145

-1.167

1.088

-1.367

1.088

-1.367

1.027

-1.367

Wmo collectieve voorzieningen

12.797

-305

12.381

-305

11.817

-305

11.802

-305

11.803

-305

Wmo begeleiding en dagbesteding

10.287

0

10.145

0

10.145

0

10.145

0

10.145

0

Wmo beschermd wonen

21.548

0

19.414

0

18.500

0

17.552

0

17.552

0

Wmo individuele voorzieningen

13.252

-198

13.182

-252

13.120

-252

13.112

-252

13.112

-252

Gezondheidszorg

3.267

-29

3.366

-29

3.366

-29

3.366

-29

3.366

-29

Totaal programma

93.688

-1.655

90.687

-1.816

89.886

-2.016

88.925

-2.016

88.865

-2.016

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Inkomensregelingen

46.516

-40.360

33.032

-26.016

33.032

-26.016

33.032

-26.016

33.032

-26.016

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.405

-2.752

5.487

-2.752

5.429

-2.752

5.429

-2.752

5.429

-2.752

Minimabeleid

1.388

0

1.318

0

1.318

0

1.318

0

1.318

0

Onderwijshuisvesting

5.458

-301

4.947

-169

4.784

-169

5.480

-236

5.348

-236

Begeleide participatie

19.434

0

17.463

0

16.721

0

16.186

0

15.439

0

Arbeidsparticipatie

4.947

-647

4.791

0

5.007

0

5.225

0

5.401

0

Schuldhulpverlening

1.263

0

1.263

0

1.251

0

1.236

0

1.236

0

Totaal programma

84.410

-44.060

68.302

-28.937

67.542

-28.937

67.906

-29.004

67.203

-29.004

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Kunst en cultuur

4.977

-74

4.255

-10

4.240

-10

4.224

-10

4.221

-10

Sportaccomodaties

5.245

-1.566

5.190

-1.529

5.323

-1.495

5.319

-1.495

5.275

-1.495

Overige voorzieningen

80

-37

77

-37

77

-37

75

-37

75

-37

Sportbeleid en activeringr

3.101

-326

3.115

-276

2.896

-276

2.791

-276

2.791

-276

Sociaal-cultureel werk

3.325

-467

3.019

-608

3.124

-608

3.399

-608

3.484

-608

Media

2.249

0

2.300

0

2.300

0

2.300

0

2.300

0

Musea

96

-80

95

-80

95

-80

95

-80

94

-80

Kermissen

88

0

131

-199

131

-199

131

-199

131

-199

Totaal programma

19.161

-2.550

18.181

-2.739

18.185

-2.705

18.333

-2.705

18.371

-2.705

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Centrumontwikkeling algmeen

832

-210

1.341

-210

1.130

-210

920

-210

554

-210

Herontwikkeling Walkwartier

1.254

-1.103

2.071

-2.135

1.375

-602

785

0

13.452

-12.620

Totaal programma

2.086

-1.313

3.412

-2.345

2.505

-812

1.705

-210

14.006

-12.830

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Milieubeheer

1.909

0

1.871

0

1.868

0

1.891

0

1.904

0

Openbaar groen

6.891

-191

6.928

-85

7.017

-85

7.104

-85

7.163

-85

Projecten milieu en buitengebied

2.388

-489

1.831

-100

1.571

0

1.571

0

1.571

0

Wegen, straten en pleinen

9.878

-522

9.189

-472

9.395

-472

9.319

-472

9.479

-472

Afvalverwijdering particulieren

12.588

-13.273

12.920

-15.401

12.787

-15.262

12.790

-15.261

12.793

-15.114

Riolering

6.782

-8.190

6.875

-8.204

6.617

-8.204

6.875

-8.204

6.875

-8.449

Afvalverwijdering bedrijven

485

-463

504

-533

504

-533

504

-533

504

-533

Begraafplaatsen en crematoria

278

-204

282

-204

282

-239

282

-239

281

-239

Projecten openbare ruimte

124

0

124

0

124

0

124

0

124

0

Hondenwacht

336

-535

340

-535

340

-535

340

-535

340

-535

Totaal programma

41.658

-23.867

40.865

-25.534

40.507

-25.330

40.801

-25.330

41.034

-25.427

Programma 6. Vitale economie

Economische ontwikkeling

1.724

0

1.401

0

1.401

0

1.401

0

1.401

0

Haven

858

-435

887

-548

913

-548

913

-548

912

-548

Markten

75

-72

98

-93

78

-93

78

-93

78

-93

Overige bedrijfsmatige activiteiten

7.621

-8.480

6.318

-6.043

6.105

-6.143

2.207

-2.105

1.740

-1.638

Industrieterreinen

31.994

-42.509

5.128

-7.949

3.960

-6.158

3.877

-6.211

559

-941

Totaal programma

42.272

-51.496

13.832

-14.633

12.457

-12.942

8.475

-8.957

4.691

-3.221

Programma 7. Mobiliteit

Parkeren

2.303

-1.248

2.140

-2.458

2.076

-2.356

2.087

-2.292

1.977

-2.229

Verkeer

1.637

-41

1.585

-36

1.548

-36

1.759

-36

1.746

-36

Totaal programma

3.940

-1.289

3.725

-2.494

3.624

-2.392

3.846

-2.328

3.724

-2.265

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Strategische projecten/samenwerking

14.837

-14.006

994

0

2.193

-1.613

482

0

434

0

Volkshuisvesting

3.757

-2.996

4.007

-2.999

4.007

-3.002

4.006

-3.002

4.006

-3.002

Evenementen en stadspromotie

830

0

863

0

863

0

865

0

865

0

Woningbouwcomplexen

13.111

-13.069

8.461

-9.886

4.736

-6.153

3.607

-5.210

3.941

-5.185

Recreatie en toerisme

1.016

-238

1.004

-38

964

-38

964

-38

914

-38

Ruimtelijke ordening

3.572

-336

3.137

-336

2.992

-336

2.863

-336

2.727

-336

Totaal programma

37.123

-30.646

18.465

-13.260

15.753

-11.142

12.787

-8.586

12.886

-8.561

Programma 9. Veilige omgeving

Integrale veiligheid

803

0

991

-12

811

-12

811

-12

811

-12

Toezicht en handhaving openbare orde

1.503

-32

2.186

-80

2.186

-80

2.186

-80

2.186

-80

Veiligheidsregio

6.647

-1.874

5.325

0

5.572

0

5.572

0

5.572

0

Totaal programma

8.953

-1.906

8.503

-92

8.570

-92

8.570

-92

8.570

-92

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

College

1.162

-38

1.124

0

1.124

0

1.124

0

1.124

0

Dienstverlening

2.583

-1.035

2.325

-1.140

2.255

-1.020

2.225

-960

2.435

-1.520

Overhead

30.778

-3.012

30.537

-2.338

29.742

-2.032

29.359

-2.075

29.560

-2.075

Verkiezingen

0

0

260

0

110

0

110

0

110

0

Rekenkamer

50

0

50

0

50

0

50

0

50

0

Wijkgericht werken

1.339

-110

715

-110

605

0

605

0

605

0

Raad en raadscommissies

1.354

0

1.360

0

1.360

0

1.360

0

1.360

0

Saldo kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

37.265

-4.195

36.371

-3.588

35.246

-3.052

34.833

-3.035

35.244

-3.595

Programma 11. Financieel solide

Onvoorzien

122

0

300

0

300

0

300

0

300

0

Dividend en Winstuitkering

0

0

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

OZB belasting

1.531

-19.321

1.365

-20.894

1.365

-20.913

1.365

-20.913

1.365

-20.984

Treasury

270

-795

-16

-1.019

-352

-986

-501

-957

-697

-930

Overige belastingen

5

-267

5

-245

5

-302

5

-302

5

-302

Reserveringen

54

0

54

0

54

0

54

0

54

0

Algemene baten en lasten

213

-630

1.038

-599

1.036

-564

1.047

-537

1.027

-537

Algemene uitkering

0

-190.176

0

-183.523

0

-183.880

0

-182.046

0

-182.035

Totaal programma

2.196

-211.189

2.747

-206.380

2.409

-206.745

2.271

-204.855

2.055

-204.888

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

372.751

-374.164

305.089

-301.816

296.684

-296.165

288.451

-287.119

296.647

-294.603

bedragen x € 1.000

Producten: mutaties in reserves

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Wmo collectieve voorzieningen

229

-148

0

-229

0

0

0

0

0

0

Wmo individuele voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gezondheidszorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo beschermd wonen

4.012

-3.524

0

-2.046

0

-948

0

0

0

0

Wmo algemeen

0

-100

0

-150

0

0

0

0

0

0

Jeugdzorg

0

-1.189

0

0

0

0

0

0

0

0

Jeugdwerk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

4.241

-4.962

0

-2.425

0

-948

0

0

0

0

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-130

0

-86

0

-26

0

-26

0

-26

Onderwijshuisvesting

0

-108

0

-37

0

-37

0

-37

0

-36

Minimabeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensregelingen

1.344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schuldhulpverlening

0

-12

0

-12

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

1.344

-250

0

-136

0

-63

0

-63

0

-62

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Sportaccomodaties

0

-335

0

-183

0

-181

0

-179

0

-162

Kunst en cultuur

0

-205

97

-13

0

-28

0

-28

0

-28

Musea

0

-40

0

-32

0

-31

0

-31

0

-31

Sociaal-cultureel werk

12

-673

3.135

-234

12

-218

1.722

-1.935

12

-224

Sportbeleid en activeringr

0

-64

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

12

-1.317

3.232

-461

12

-458

1.722

-2.173

12

-444

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Herontwikkeling Walkwartier

2.521

-322

1.424

-13

0

-13

0

-13

0

-13

Centrumontwikkeling algmeen

1.500

-492

2.000

-776

0

-645

0

-435

0

-69

Totaal programma

4.021

-814

3.424

-789

0

-658

0

-448

0

-82

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Openbaar groen

330

-330

330

-339

330

-348

0

-27

0

-27

Wegen, straten en pleinen

0

-1.649

0

-318

0

-405

0

-71

0

-70

Projecten milieu en buitengebied

160

-775

0

-160

0

0

0

0

0

0

Afvalverwijdering particulieren

0

-966

150

0

150

0

150

0

0

0

Riolering

0

-279

0

-389

0

-132

0

-389

0

-145

Projecten openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Milieubeheer

0

-35

0

-85

0

-82

0

-105

0

-118

Totaal programma

490

-4.033

480

-1.291

480

-967

150

-592

0

-360

Programma 6. Vitale economie

Industrieterreinen

10.167

-50

2.433

-16

1.815

-16

1.950

-16

0

-16

Overige bedrijfsmatige activiteiten

1.604

-617

19

0

141

0

0

0

0

0

Haven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Economische ontwikkeling

0

-383

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

Totaal programma

11.771

-1.050

2.452

-40

1.956

-40

1.950

-40

0

-40

Programma 7. Mobiliteit

Parkeren

245

-306

245

-163

245

-161

245

-236

245

-191

Verkeer

698

-536

250

-122

250

-71

250

-71

250

-70

Totaal programma

943

-841

495

-285

495

-232

495

-307

495

-261

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Ruimtelijke ordening

1.300

-1.064

500

0

0

0

0

0

0

0

Woningbouwcomplexen

2.711

-5.703

1.427

-5.701

1.419

-3

1.605

-3

1.247

-3

Volkshuisvesting

0

-206

0

-183

0

0

0

0

0

0

Evenementen en stadspromotie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strategische projecten/samenwerking

900

-662

0

-560

0

-146

0

-48

0

0

Recreatie en toerisme

200

-42

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

Totaal programma

5.111

-7.676

1.927

-6.447

1.419

-152

1.605

-55

1.247

-6

Programma 9. Veilige omgeving

Veiligheidsregio

440

-524

0

0

0

0

0

0

0

0

Integrale veiligheid

0

-119

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

440

-643

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Overhead

658

-2.065

535

-830

35

-227

35

-9

35

-6

College

103

0

103

0

103

0

103

0

103

0

Raad en raadscommissies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dienstverlening

0

-229

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijkgericht werken

0

-39

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

761

-2.333

638

-830

138

-227

138

-9

138

-6

Programma 11. Financieel solide

Reserveringen

0

-2.851

0

-2.707

0

-2.563

0

-2.423

0

-2.231

Treasury

1.155

0

1.111

0

1.136

0

1.146

0

1.146

0

Dividend en Winstuitkering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OZB belasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

0

-150

0

-500

0

0

400

0

100

0

Algemene uitkering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

1.155

-3.001

1.111

-3.207

1.136

-2.563

1.546

-2.423

1.246

-2.231

TOTAAL MUTATIES RESERVES

30.290

-26.922

13.759

-15.911

5.636

-6.309

7.606

-6.110

3.137

-3.492

RESULTAAT

403.041

-401.086

318.848

-317.728

302.320

-302.475

296.057

-293.230

299.785

-298.095

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01