Bijlagen

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.566

-38

2.534

0

2.534

0

2.534

0

2.534

0

0.2

Burgerzaken

1.835

-995

2.089

-1.140

1.869

-1.020

1.839

-960

2.049

-1.520

0.4

Overhead

30.780

-3.012

30.539

-2.338

29.744

-2.032

29.361

-2.075

29.562

-2.075

0.5

Treasury

270

-795

-16

-1.119

-352

-1.086

-501

-1.057

-697

-1.030

0.61

OZB woningen

0

-11.642

0

-12.572

0

-12.586

0

-12.586

0

-12.586

0.62

OZB niet-woningen

0

-7.653

0

-8.216

0

-8.222

0

-8.222

0

-8.293

0.63

Parkeerbelasting

50

-1.016

93

-2.039

93

-1.946

93

-1.892

144

-1.838

0.64

Belastingen overig

2.077

-805

1.915

-919

1.915

-919

1.915

-919

1.915

-919

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-190.176

0

-183.523

0

-183.880

0

-182.046

0

-182.035

0.8

Overige baten en lasten

389

-630

1.392

-599

1.391

-564

1.401

-537

1.381

-537

Totaal groep

37.967

-216.761

38.547

-212.466

37.194

-212.256

36.643

-210.295

36.889

-210.833

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

6.647

-1.874

5.325

0

5.572

0

5.572

0

5.572

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.911

-142

4.167

-202

3.877

-92

3.877

-92

3.877

-92

Totaal groep

10.558

-2.016

9.492

-202

9.449

-92

9.449

-92

9.449

-92

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

11.471

-538

10.768

-508

10.936

-508

11.072

-508

11.218

-508

2.2

Parkeren

2.253

-232

2.047

-419

1.983

-410

1.994

-400

1.833

-390

2.4

Economische havens en waterwegen

858

-435

887

-548

913

-548

913

-548

912

-548

2.5

Openbaar vervoer

95

-25

70

0

70

0

70

0

46

0

Totaal groep

14.676

-1.230

13.771

-1.476

13.902

-1.467

14.048

-1.457

14.009

-1.447

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.724

0

1.401

0

1.401

0

1.401

0

1.401

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

39.663

-49.647

12.385

-14.838

9.660

-11.614

5.076

-7.027

13.911

-13.911

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

75

-72

98

-93

78

-93

78

-93

78

-93

3.4

Economische promotie

93

-233

136

-375

136

-432

136

-432

136

-432

Totaal groep

41.556

-49.952

14.021

-15.306

11.276

-12.139

6.692

-7.552

15.526

-14.436

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

5.458

-301

4.947

-169

4.784

-169

5.480

-236

5.348

-236

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.423

-2.735

5.503

-2.735

5.444

-2.735

5.442

-2.735

5.442

-2.735

Totaal groep

10.881

-3.035

10.450

-2.904

10.229

-2.904

10.922

-2.971

10.790

-2.971

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

3.101

-326

3.115

-276

2.896

-276

2.791

-276

2.791

-276

5.2

Sportaccommodaties

5.305

-1.620

5.250

-1.582

5.383

-1.549

5.379

-1.549

5.335

-1.549

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.944

-74

4.244

-10

4.229

-10

4.213

-10

4.210

-10

5.4

Musea

435

-80

417

-80

417

-80

417

-80

416

-80

5.6

Media

2.670

0

2.464

0

3.111

0

3.122

0

3.193

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.157

-418

8.371

-112

8.420

-112

8.510

-112

8.518

-112

Totaal groep

24.612

-2.517

23.861

-2.060

24.455

-2.027

24.431

-2.027

24.463

-2.027

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12.209

-793

11.943

-935

12.048

-935

12.305

-935

12.391

-935

6.2

Wijkteams

2.017

0

756

0

756

0

756

0

756

0

6.3

Inkomensregelingen

50.145

-40.375

36.759

-26.030

36.689

-26.030

36.674

-26.030

36.614

-26.030

6.4

Begeleide participatie

19.434

0

17.463

0

16.721

0

16.186

0

15.439

0

6.5

Arbeidsparticipatie

4.947

-647

4.791

0

5.007

0

5.225

0

5.401

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.262

-198

6.355

-252

6.343

-252

6.335

-252

6.335

-252

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

17.479

-1.046

17.102

-1.152

17.052

-1.352

17.052

-1.352

17.052

-1.352

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

21.788

0

22.536

0

23.335

0

23.345

0

23.345

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

26.045

0

23.473

0

21.995

0

21.049

0

21.049

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

Totaal groep

163.111

-43.059

143.964

-28.370

142.731

-28.570

141.712

-28.570

141.167

-28.570

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.573

-70

7.733

-70

7.733

-70

7.733

-70

7.733

-70

7.2

Riolering

6.782

-8.190

6.875

-8.204

6.617

-8.204

6.875

-8.204

6.875

-8.449

7.3

Afval

13.073

-13.736

13.425

-15.934

13.292

-15.795

13.295

-15.794

13.298

-15.647

7.4

Milieubeheer

3.210

-489

2.958

-100

2.695

0

2.718

0

2.731

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

278

-204

282

-204

282

-239

282

-239

281

-239

Totaal groep

30.915

-22.690

31.273

-24.512

30.619

-24.308

30.902

-24.308

30.917

-24.405

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

20.372

-14.383

6.227

-336

7.070

-1.949

5.020

-336

4.470

-336

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

14.347

-15.525

9.477

-11.185

5.754

-7.452

4.626

-6.509

4.962

-6.484

8.3

Wonen en bouwen

3.757

-2.996

4.007

-2.999

4.007

-3.002

4.006

-3.002

4.006

-3.002

Totaal groep

38.475

-32.904

19.711

-14.521

16.830

-12.403

13.653

-9.848

13.437

-9.823

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

372.751

-374.164

305.089

-301.816

296.684

-296.165

288.451

-287.119

296.647

-294.603

bedragen x € 1.000

Taakvelden - mutaties reserves

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

103

0

103

0

103

0

103

0

103

0

0.4

Overhead

658

-2.065

535

-830

35

-227

35

-9

35

-6

0.5

Treasury

1.155

0

1.111

0

1.136

0

1.146

0

1.146

0

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

0

-3.001

0

-3.207

0

-2.563

400

-2.423

100

-2.231

Totaal groep

1.916

-5.067

1.749

-4.037

1.274

-2.790

1.683

-2.432

1.383

-2.237

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

440

-524

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-158

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

440

-681

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

1.021

-2.507

250

-453

250

-489

250

-154

250

-153

2.2

Parkeren

245

-306

245

-163

245

-161

245

-236

245

-191

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

1.266

-2.813

495

-616

495

-650

495

-391

495

-344

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

0

-383

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.615

-631

2.452

0

1.956

0

1.950

0

0

0

Totaal groep

10.615

-1.014

2.452

-25

1.956

-25

1.950

-25

0

-25

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

0

-108

0

-37

0

-37

0

-37

0

-36

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-130

0

-86

0

-26

0

-26

0

-26

Totaal groep

0

-238

0

-124

0

-63

0

-63

0

-62

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

0

-64

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

0

-335

0

-183

0

-181

0

-179

0

-162

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

-205

97

-13

0

-28

0

-28

0

-28

5.4

Musea

0

-40

0

-32

0

-31

0

-31

0

-31

5.6

Media

2.199

-229

1.424

0

0

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

530

-372

330

-343

330

-352

0

-31

0

-31

Totaal groep

2.729

-1.245

1.851

-569

330

-591

0

-269

0

-251

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12

-712

3.135

-234

12

-218

1.722

-1.935

12

-224

6.2

Wijkteams

0

-1.189

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

1.344

-12

0

-62

0

0

0

0

0

0

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

-100

0

-100

0

0

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

4.241

-3.634

0

-2.275

0

-948

0

0

0

0

Totaal groep

5.598

-5.648

3.135

-2.671

12

-1.166

1.722

-1.935

12

-224

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

0

-279

0

-389

0

-132

0

-389

0

-145

7.3

Afval

0

-966

150

0

150

0

150

0

0

0

7.4

Milieubeheer

160

-457

0

-245

0

-82

0

-105

0

-118

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

160

-1.701

150

-634

150

-214

150

-494

0

-263

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

3.700

-2.571

2.500

-1.336

0

-791

0

-483

0

-69

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3.867

-5.738

1.427

-5.716

1.419

-18

1.605

-18

1.247

-18

8.3

Wonen en bouwen

0

-206

0

-183

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

7.567

-8.515

3.927

-7.235

1.419

-809

1.605

-501

1.247

-87

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

30.290

-26.922

13.759

-15.911

5.636

-6.309

7.606

-6.110

3.137

-3.492

RESULTAAT

403.041

-401.086

318.848

-317.728

302.320

-302.475

296.057

-293.230

299.785

-298.095

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01