Programma's

Programma 1. Zorg en welzijn

1. Inleiding

We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen is participatie, en vooral het hebben van werk. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Aan onze inwoners vragen we om hun leven zoveel mogelijk naar eigen vermogen in de hand te nemen. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, zorg en opvang. Deze ondersteuning is gericht op zoveel mogelijk zelf en samen doen.
Het gemeentelijk domein zorg en welzijn is stevig geraakt door de COVID-19 pandemie. We zien impact op de zorg en ondersteuning van cliënten van Wmo en jeugdwet en kwetsbaarheid bij de Wmo-populatie, zoals ouderen en mensen met ernstige gezondheidsproblemen. We zien ook dat mensen er voor elkaar zijn en elkaar helpen en ondersteunen omdat men dat graag doet en normaal vindt. Dat willen we behouden, net als de digitaliseringsslag die op meerdere plekken is gemaakt en de alternatieven voor ondersteuning van inwoners die noodgedwongen tot stand kwamen en goed bleken te passen.  
We kijken integraal naar de problematiek van de inwoners, bijvoorbeeld in een combinatie van zorg, werk,   schuldhulpverlening en armoede-ondersteuning. Meer eigen kracht bij de inwoner en aansluiting bij de leefwereld vraagt een andere houding en andere manier van werken van professionals. Om te komen tot een integrale oplossing voor de inwoner werken we vanuit de disciplines werk en inkomen, welzijn, zorg, veiligheid,  schuldhulpverlening samen. We werken hierbij intensief samen met externe partijen in het veld.
We werken aan transformatie binnen het sociaal domein, een beweging van meer  specialistische individuele voorzieningen naar een versterking aan de ‘voorkant’ met meer preventie en vroegsignalering. Dit is een langdurig verandertraject. We moeten blijven investeren in vakmanschap van medewerkers en ons bewust zijn dat verandering extra tijd en energie kost. Ook in verband met de steeds veranderende wetgeving. Het gaat om meer en beter integraal werken, nieuwe vormen van ondersteuning en hulp en het verbeteren van de toegang via sociale teams en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het voorkomen van problemen of verergering is daarbij belangrijk.
In het sociaal domein sturen we op dienstverlening aan onze inwoners, transformatie van het sociaal domein en kostenbeheersing. Het laatste onderwerp krijgt extra aandacht omdat de kosten toenemen. Denk aan onderzoek naar tarieven, inkoop- en bekostigingssystematiek, de praktijkondersteuner, digitalisering in onze dienstverlening en bedrijfsvoering, basis op orde brengen in de uitvoering van de WMO, datagesteund werken enzovoort. Kostenbeheersing moet de transformatie ondersteunen en niet belemmeren. Naast lokale en regionale instrumenten zetten we, via G40, VNG en landelijke contacten, in op beïnvloeding van de budgetten die we krijgen van het Rijk voor de uitvoering van onze taken.

Lasten & baten

Lasten

90.686.585

28,4 %

Baten

4.240.661

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01