Paragrafen

Paragraaf verbonden partijen

2. Bijzondere ontwikkelingen/risico's

Gezondheidsdienst Hart voor Brabant (GGD)
De GGD heeft de schriftelijke toezegging gekregen van het ministerie van VWS voor compensatie van alle gevolgkosten en gederfde inkomsten als gevolg van de GGD taken in de bestrijding van COVID-19. Daarmee is er ook meer duidelijkheid over de gevolgen van deze crisis op het totale exploitatieresultaat. Doordat ook de overige meer en minderkosten worden vergoed door VWS verwacht de GGD op basis van de huidige inzichten een klein positief exploitatieresultaat en zullen de financiële gevolgen van COVID-19 geen impact hebben op de gemeentelijke bijdrage (voor 2020).
VWS heeft toegezegd dat de compensatie ook geldt voor 2021. Dit impliceert dat opgelopen achterstanden in de reguliere dienstverlening GGD 2020 die mogelijk pas in 2021 worden ingehaald, ook worden gecompenseerd. De toezegging van VWS betekent in ieder geval dat COVID-19 naar verwachting ook geen impact heeft op de gemeentelijke bijdrage van 2021.

Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
In 2019 is het gebruik van de Regiotaxi (KCV) sterk gestegen ten opzichte van 2018. Mede hierdoor stijgt de bijdrage van gemeenten in de beheer- en exploitatiekosten. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet. Om het vervoer beheersbaar te houden, onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen. Als gevolg van COVID-19 is het WMO-vervoer begin 2020 nagenoeg stil komen te liggen. Per 1 juli zijn de maatregelen versoepeld en neemt het gebruik weer toe. Vraag is of en wanneer het vervoer weer oude vormen gaat aannemen.

Omgevingswet
De toekomstige Omgevingswet (Ow) wordt één van de grootste wijzigingen in de wetgeving voor het fysieke domein van de afgelopen decennia. De wet bundelt 25 wetten, 120 sectorale AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) en honderden ministeriële regelingen. De uitgangspunten van deze wet zijn participatie en integrale aanpak op basis van vertrouwen, met als doelen minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven van inwoners en bedrijven en lokaal maatwerk. Als gevolg van COVID-19 en de stand van zaken in het land is de invoeringsdatum aangepast naar 1-1-2022.
Om de wet straks goed te kunnen uitvoeren moeten overheden (provincie, gemeenten, waterschappen) en adviesdiensten (Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, GGD) samenwerken als het gaat om initiatieven en vergunningverlening. Hiervoor werken we met deze partijen in onze regio samen. Doel is om tijdig goede samenwerkingsafspraken te hebben en de werkprocessen op elkaar afgestemd, zodat we kunnen voldoen aan de vereisten van de wet.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
BSOB bestaat uit de gemeenten Asten, Bernheze, Gemert-Bakel, Laarbeek, Sint Anthonis, Someren, Landerd, Uden, Deurne, Boekel, Oss en het Waterschap Aa en Maas. BSOB gaat haar organisatie aanpassen om te zorgen voor een verhoogde efficiency, het behoud van kwaliteit en het verlagen van kwetsbaarheden. In dat licht gaat BSOB aan de slag met robotisering. Als de eerste pilot succesvol verloopt, wordt een volgende proces gerobotiseerd. De stijgende kosten voor de afhandeling van bezwaarschriften door "no cure no pay" bureaus baren zorgen.

Regio Noordoost Brabant (RNOB)
In 2020 hebben colleges en raden uit de regio Noordoost-Brabant ingestemd met de nieuwe regionale strategische agenda ‘richting 2030’ en met het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant 'regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024'. Raden hebben tevens kennis genomen van de nieuwe Strategische Agenda van de Stichting AgriFood Capital 2030 en de strategische WERKagenda 'Op weg naar 2030' van Noordoost Brabant Werkt en de bijbehorende financiële bijdragen. In 2021 wordt verder gewerkt aan uitvoeringsprogramma’s.

De Regio Noordoost Brabant werkt samen met andere regionale samenwerkingvserbanden aan de maatschappelijke opgaven en economische ontwikkeling van de regio. Elke organisatie draagt bij aan de toekomst van Noordoost-Brabant vanuit haar eigen rol:

  • Regio Noordoost-Brabant: de overheidssamenwerking met focus op duurzame leefomgeving, vestigingsklimaat en bereikbaarheid
  • AgriFood Capital BV: de economische ontwikkelingsmaatschappij gericht op een sterke agrifoodregio
  • Noordoost Brabant Werkt: de regionale arbeidsmarktssamenwerking voor de ontwikkeling van een veerkrachtige arbeidsmarkt
  • OndernemersLift+: het regionale ondernemerschapsprogramma voor startende en groeiende bedrijven
Deze pagina is gebouwd op 10/15/2020 08:52:23 met de export van 10/15/2020 08:40:01